Animaux

ALF

EUROPEEN ROUX (male)

NIL

EUROPEEN ROUX CLAIR (femelle)